Wczytuję dane...
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zgodnego z regulacją RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

1. Administratorem danych  osobowych Użytkowników Serwisu jest Weronika Bogumił, przedsiębiorca prowadząca działalność pod nazwą ExArte Weronika Bogumił, adres: ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno.

2. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Od 25.05.2018 r. Użytkownik ma również prawo do:

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

- wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania

- przenoszenia swoich danych.

3. Jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

4. Dane są przetwarzane tylko i wyłącznie w celach związanych z  wykonaniem umowy zawartej z Użytkownikiem, w tym zrealizowania zamówienia, zorganizowania wysyłki oraz rozpatrywania reklamacji.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do zrealizowania zamówienia złożonego w ramach Serwisu: dokonania internetowego zakupu oraz otrzymania towaru. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7. Odbiorcami powierzonych danych osobowych są: podmioty zapewniające hosting Serwisu, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym Serwisu, organy państwowe upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, operatorzy płatności.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków przez Administratora na rzecz Użytkownika. Jest to czas niezbędny do realizacji zawartej umowy z Użytkownikiem oraz  czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy. Jest to maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji.

Jednocześnie dane przechowywane są przez okres wymagany przez organy publiczne  dla udokumentowania transakcji i umożliwienia kontroli skarbowych.

9. Użytkownikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

- na podstawie prawnie uzasadnionych interesów - sprzeciw  może być zgłoszony z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją;

- na potrzeby marketingu bezpośredniego - sprzeciw  może być zgłoszony w każdym przypadku.

10. Dane osobowe Użytkownika nie są przetwarzane w sposób automatyczny ani nie są profilowane. Nie są również  przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.