Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ExArte

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym ExArte prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem szklanebombkichoinkowe.pl.

2. Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego ExArte: szklanebombkichoinkowe.pl.

3. Sklep internetowy ExArte szklanebombkichoinkowe.pl (dalej określany: Sklep ExArte) prowadzony jest przez firmę ExArte Weronika Bogumił z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 34, 05-500 Piaseczno, NIP: 951-207-88-08, REGON: 364021365.

4. Sposób porozumiewania się ze sklepem:

-na adres mailowy exarte@exarte.pl  lub  weronika.bogumil@exarte.pl,

-telefonicznie na numer +48 786-432-382

 

§2 SPRZEDAŻ W SKLEPIE ExARTE

1. Sklep ExArte prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Towary sprzedawane w Sklepie ExArte są produktami dekoracyjnymi wykonanymi ze szkła i nie spełniają funkcji zabawek dla dzieci.

3. Warunkiem skorzystania z zakupu za pośrednictwem Sklepu ExArte jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

4. Wszystkie ceny dla poszczególnych towarów podawane są w złotych polskich, euro lub dolarach amerykańskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

5. Sklep ExArte zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie, usuwania poszczególnych towarów oraz dodawania towarów nowych. Sklep ExArte zastrzega także sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wprowadzania zmian do bieżących akcji promocyjnych oraz odwoływania akcji.

 

§3 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sklep ExArte przyjmuje zamówienie do realizacji po otrzymaniu płatności od Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta ( dalej określanych jako Klient) za zamówiony towar:
- w chwili zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu ExArte przy płatności przelewem;

- w chwili autoryzacji karty przy płatności kartą kredytową.

2. Po  otrzymaniu płatności  Sklep ExArte w terminie do 2 dni roboczych potwierdza Klientowi drogą mailową fakt przyjęcia zamówienia. W przypadku braku otrzymania mailowego potwierdzenia prosimy o jak najszybszy kontakt ze sklepem na numer telefonu +48 786-432-382, lub mailowo na adres exarte@exarte.pl, weronika.bogumil@exarte.pl.

3. Sklep ExArte zastrzega, iż może nastąpić brak dostępności określonego towaru w magazynie Sklepu lub u dostawców Sklepu. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie mógł wówczas zaakceptować częściową realizację zamówienia, lub zaakceptować wydłużony czas oczekiwania na realizację całości zamówienia, lub w całości anulować zamówienie. W przypadku całkowitego anulowania zamówienia lub częściowej realizacji zamówienia, nadpłacone środki zostaną Klientowi zawrócone przelewem na konto bankowe  wskazane przez Klienta, w przeciągu 5-ciu dni roboczych.

4.  Sklep ExArte wystawia fakturę VAT do realizowanego zamówienia. Faktura VAT wystawiana jest po skompletowaniu wszystkich zamówionych i opłaconych przez Klienta towarów oraz przygotowaniu ich do wysyłki.

6. Sklep ExArte zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu zamówienia są niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

7. Sklep ExArte nie ponosi odpowiedzialności za brak kontaktu mailowego z Klientem w przypadku blokowania wiadomości mailowych przez administratorów serwerów pocztowych lub oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

8. Sklep ExArte nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły realizację zamówienia (m.in. pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, itp.).

 

§4 DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Wysyłki towaru zakupionego w Sklepie ExArte odbywają się dwa razy w tygodniu w dni robocze.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. Czas oczekiwania na zamówienie jest sumą czasu realizacji i czasu dostawy przesyłki.

3. Dostawy na terenie Polski są realizowane przez InPost, czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych

4. Przesyłki zagraniczne są realizowane po indywidualnym ustaleniu warunków i kosztów dostawy towaru objętego takim zamówieniem. W przypadku zamiaru złożenia zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, prosimy o kontakt ze Sklepem na adres mailowy: exarte@exarte.pl

5. Sklep ExArte nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikłe z winy InPost lub innego przewoźnika wybranego dla przesyłek zagranicznych.  Sklep ExArte nie ponosi również odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienia w dostawie spowodowane przez podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu wysyłkowego.

 

§5 PŁATNOŚĆ

Klient ma do wyboru  następujące formy płatności za zamówione towary:

- płatność za pomocą systemu PayNow BLIK

- płatność za pomocą systemu Przelewy24

- płatność za pomocą systemu PayPal.pl

 - płatność za pomocą systemu PayByNet CREDIT CARD

§6 REKLAMACJE

  • 6.A. REKLAMACJA TOWARU NA PODSTAWIE RĘKOJMI

Postanowienia tego rozdziału dotyczą reklamacji towarów kupionych przez Klienta do dnia 31 grudnia 2022 roku:

1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w momencie jej odbioru od przewoźnika. Jeśli zawartość przesyłki uległa zniszczeniu podczas transportu, Klient jest zobowiązany do wypełnienia formularza reklamacyjnego (lub napisania pisma reklamacyjnego odręcznie) i uzyskania na nim podpisu przewoźnika. W przypadku niedopełnienia tych formalności zniszczony towar (stłuczona bombka choinkowa) nie będzie podlegał zwrotowi i Sklep ExArte nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałą sytuację.

2. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania towaru  Klientowi przez przewoźnika.

3. Składając zamówienie w Sklepie ExArte Klient akceptuje fakt, że kupowane produkty (szklane ozdoby choinkowe) są wykonywane ręcznie i w związku z tym mogą w nieznacznym stopniu różnić się od ozdób przedstawionych na zdjęciach  oferty Sklepu pod względem koloru, kształtu lub wzoru. Odcienie kolorów ozdób na zdjęciach mogą być również przekłamane przez ustawienia poszczególnych monitorów. Nie może to być podstawą reklamacji i zwrotu towaru zakupionego w Sklepie ExArte.

4. Sklep ExArte nie prowadzi wymiany towaru poza trybem reklamacyjnym ( tj,. gdy Klient nie składa reklamacji i wymiana miałaby nastąpić na życzenie Klienta).

5. Tryb reklamacyjny jest rozpatrywany w  terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.

  • 6.B. REKLAMACJA TOWARU NA PODSTAWIE NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY

Postanowienia tego rozdziału dotyczą reklamacji towarów kupionych przez Klienta od dnia 1 stycznia 2023 roku:

1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

           a)opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność

           b)przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Sklep ExArte najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sklep ExArte zaakceptował.

2. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

            a)nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk

            b)występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sklep ExArte, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sklep ExArte wykaże, że:

               - nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;

               - przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;

               - publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy

             c)być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać

             d)być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sklep ExArte udostępnił Klientowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 3. Sklep ExArte nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

4. Jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z zawartą umową sprzedaży, Sklep ExArte ponosi odpowiedzialność wobec Klienta i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta dotyczących niezgodności towaru z umową (art. 43a i następne Ustawy o Prawach Konsumenta).

5. W razie niezgodności towaru z umową sprzedaży, Klient może żądać naprawy towaru lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu ExArte, Sklep ExArte może:
  a) wymienić towary, gdy Klient żądał naprawy, lub
  b) naprawić towar, gdy Klient żądał wymiany.
Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu ExArte, Sklep ExArte może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży, a Klient może zgłosić żądanie wskazane w ust. 7 poniżej. Dla oceny ‘nadmierności kosztów’ bierze się pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.

6. W przypadkach wskazanych w ust. 5. lit. a-b powyżej, Klient udostępnia Sklepowi ExArte towar podlegający naprawie lub wymianie. Sklep ExArte naprawia lub wymienia towar w rozsądnym czasie od chwili, kiedy Klient poinformował Sklep ExArte o niezgodności towaru i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep ExArte ponosi koszt naprawy lub wymiany towaru. Sklep ExArte zapewnia odbiór towaru na własny koszt, w tym celu Sklep ExArte udostępnia Klientom bezkosztowy sposób odebrania reklamowanego towaru przez Sklep ExArte za pośrednictwem poczty kurierskiej.

7. W razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży, Klient może żądać obniżenia cena albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:
  a) Sklep ExArte odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
  b) Sklep ExArte nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
  c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sklep ExArte próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust.5 powyżej;
  e) z oświadczenia Sklepu ExArte lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

8. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny towaru, w jakiej wartość towaru zgodnego z umową sprzedaży zostaje do wartości towaru niezgodnego z umową sprzedaży. Sklep ExArte zwraca Klientowi kwotę należną w ramach obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

9. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży i żądać zwrotu ceny za towar, jeśli niezgodność towaru z umową sprzedaży jest nieistotna. Przyjmuje się, że niezgodność towaru z umową sprzedaży jest istotna. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca towar do Sklepu ExArte na jego koszt. Sklep ExArte zwraca Klientowi cenę towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Jeśli niezgodność towaru z umową sprzedaży dotyczy tylko niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy sprzedaży, Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko w odniesieniu do tych towarów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Klient może odstąpić od umowy sprzedaży wszystkich towarów, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać od Klienta, żeby zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową sprzedaży.

10. Składając zamówienie w Sklepie ExArte Klient akceptuje fakt, że kupowane towary (szklane ozdoby choinkowe) są wykonywane ręcznie i w związku z tym mogą w nieznacznym stopniu różnić się od ozdób przedstawionych na zdjęciach oferty Sklepu ExArte pod względem koloru, kształtu lub wzoru. Odcienie kolorów ozdób na zdjęciach mogą być również przekłamane przez ustawienia poszczególnych monitorów. Nie może to być uznane za istotny brak zgodności towaru z umową oraz podstawą reklamacji i zwrotu towaru zakupionego w Sklepie ExArte.

11. Składając zamówienie w Sklepie ExArte na towar, jakim są szklane bombki choinkowe, klient przyjmuje do wiadomości, że z racji materiału towar może zostać uszkodzony w transporcie (stłuczka). Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w momencie jej odbioru od przewoźnika. Jeśli zawartość przesyłki uległa zniszczeniu podczas transportu, Klient jest zobowiązany do wypełnienia formularza reklamacyjnego (lub napisania pisma reklamacyjnego odręcznie) i uzyskania na nim podpisu przewoźnika. W przypadku niedopełnienia tych formalności zniszczony towar (stłuczona bombka choinkowa) nie będzie podlegała reklamacji jako towar niezgodny z umową sprzedaży.

12. W opisanej sytuacji w ust 11, gdy zniszczony w transporcie towar – szklana bombka choinkowa nie podlega reklamacji jako towar niezgodny z umową na skutek braku formularza reklamacyjnego podpisanego przez przewoźnika, Sklep ExArte, po otrzymaniu od Klienta dokumentacji fotograficznej i opisu zniszczenia powstałego w transporcie, oferuje jedno z trzech rozwiązań:

            a) dołożenie takiej samej szklanej bombki choinkowej gratis do kolejnego zamówienia Klienta w Sklepie ExArte;

            b) ponowne wysłanie takiej samej szklanej bombki choinkowej do Klienta, po uiszczeniu z góry przez Klienta kosztów przesyłki;

            c) wystawienie faktury korygującej i zwrot należności za stłuczoną szklaną bombkę choinkową.

13. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania towaru Klientowi przez przewoźnika.

14. Sklep ExArte zwraca cenę takim samym sposobem zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie powoduje dla niego żadnych kosztów.

15. Sklep ExArte odpowiada za niezgodność towaru z umową sprzedaży, która istniała w chwili dostarczenia towaru i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.

16. Sklep ExArte nie prowadzi wymiany towaru poza trybem reklamacyjnym ( tj. gdy Klient nie składa reklamacji i wymiana miałaby nastąpić na życzenie Klienta).

 

§7 ZWROT TOWARU

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie rzeczy. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sklep ExArte:

ExArte Weronika Bogumił

Puławska 34

05-500 Piaseczno

Email: weronika.bogumil@exarte.pl

Tel.: +48 786-432-382

 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną, treść jak w pkt 4 paragrafu 7). Zalecamy skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, czyli do 14 dni od otrzymania towaru.

4Klient powinien zwrócić towar w oryginalnym opakowaniu oraz kartonie, wraz z wypełnionym oświadczeniem odstąpienia od zakupu, które powinno zawierać: informację, że odstępuje od umowy zakupu, dane personalne Klienta oraz dane kontaktowe Klienta (numer telefonu, adres email), nr zamówienia, listę zwracanych produktów oraz numer rachunku bankowego, gdzie mają zostać zwrócone środki.

5. Skutki odstąpienia od umowy:

 a) Zwracane produkty wraz z kopią oświadczenia odstąpienia od umowy Klient wysyła na adres zwrotów:

 

Adres zwrotów:

ExArte (LAMINA)

Weronika Bogumił

Puławska 34

05-500 Piaseczno

Tel. kontaktowy dla kuriera: +48 786-432-382

 

b) Odesłanie towaru powinno nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep ExArte został poinformowany o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar jest odesłany przed upływem terminu 14 dni.

c) Sklep ExArte gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru, bez zwrotu kosztów wysyłki towaru do Klienta. Środki zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep ExArte zwróconego towaru. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

6. Sklep ExArte zastrzega, iż w przypadku zaginięcia wysłanej przez Klienta przesyłki ze zwracanym towarem, Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za towar. W takich przypadkach reklamacje należy wnosić do przewoźnika przesyłki. Z tego względu sugerujemy ubezpieczenie przesyłki przez Klienta.

 

  • §8 OPINIE O SKLEPIE EXARTE

1. Na stronach sklepu ExArte prezentowane są wszystkie opinie, jakie zostały wystawione o sklepie ExArte na portalu Google.com. Wyświetlane są zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie .

2. Sklep Exarte nie podejmuje działań mających na celu weryfikację, czy opinie zamieszczane na portalu Google.com. pochodzą wyłącznie od osób, które osobiście zakupiły produkty w sklepie ExArte.

3. Sklep ExArte oświadcza, że nie ma wpływu na treść czy ilość niniejszych opinii.

4. Administratorem aplikacji, dzięki której na stronie sklepu ExArte wyświetlane są opinie pochodzące bezpośrednio z portalu Google.com jest firma:

Paddle.com Market Ltd

Judd House 18-29 Mora Street

London, EC1V 8BT United Kingdom

VAT Number: EU372017215

Company Number: 08172165

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie: przepisy Kodeksu Cywilnego,  przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego,  przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Wszystkie nazwy towarów i grup towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep ExArte stanowią własność intelektualną Sklepu ExArte.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1. sierpnia 2016.

4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sklep ExArte deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie obowiązującego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

5. Sklep ExArte zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.szklanebombkichoinkowe.pl.